GDPR

Zásady ochrany údajov - GDPR

 

Spoločnsoť:

LADISLAV SZÁNTÓ – PROFI MAJSTRI

IČO: 53182219

Miesto podnikania/ korenšpondenčná adresa: Sekurisova 11, 841 02 Bratislava  

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.obkladacske-prace.sk

 

 

Na poskytovanie našich služieb, a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I.Spracovanie osobných údajov

 

A.     Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Ak požadujete naše  služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: Meno a priezvisko, email, telefonický kontakt.

     

      Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa služieb.

 

              Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

              Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 30 dní,  od našej poslednej komunikácie.

 

      Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš službu o ktorú ste požiadali.. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií  atď.

 

              Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

              Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne v prípade dohovoru od posledného poskytnutia takejto služby.

 

II.             Čo by ste ešte mali vedieť

 

V našej spoločnosti nemáme meenovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese arxreality@gmail.com.

 

III.           Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

 

Tieto podmienky sú účinné od 01.07.2020